Meie üldtingimused

OÜ Wiedemanni Tõlkebüroo
tõlketeenuse osutamise üldtingimused

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad üldtingimused (edaspidi Üldtingimused) reguleerivad poolte vahelisi õigusi ja kohustusi OÜ Wiedemanni Tõlkebüroolt (edaspidi WTB) tõlketeenuste osutamisel tõlketeenuse tellijale (edaspidi klient).

2. TÕLKETEENUS

2.1. WTB osutab kliendile tõlketeenust kliendi esitatud tellimuse alusel ning tõlketeenuse osutamise lepingus ja Üldtingimustes kokkulepitud korras ja tingimustel.
2.2. Tõlketeenuse osutamise eesmärgiks on lähtekeelses tekstis sisalduva teabesihtkeelses tekstis (tõlkes) edasiandmine tõlke kasutamise eesmärgile vastava täpsuse ja täielikkusega.
2.3. Tõlketeenus sisaldab endas järgmisi teenuseid: kirjalik ja suuline tõlgete-tekstide toimetamine, notariaalne tõlge, vandetõlgiteenus, tõlketööde küljendus-kujundus, multimeedia tõlkimine ja animatsioon, veebilehtede tõlkimine, keelekoolitus (edaspidi teenus).

3. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Kliendi õigused ja kohustused

3.1. WTB ja klient lepivad eraldi kokku tõlke eesmärgis, tähtajas ja muudes Üldtingimustes sätestamata tingimustes (sh tõlke üleandmise vormis).
3.2. Klient kohustub avaldama WTB-le tõlke eesmärgi ja sihtgrupi. Tõlke eesmärgi avaldamata jätmisel loevad pooled tõlke eesmärgiks tavakasutuse (s.o. informatiivne eesmärk). Kliendil on õigus kasutada tõlget vaid selleks teatatud eesmärgil. Kui klient kasutab tõlget muul eesmärgil kui sellel, mis WTB-le teatatud, ei vastuta WTB sellest tuleneda võiva kahju eest.
3.3. Klient kohustub esitama WTB-le tõlke tegemiseks vajalikku lisateavet ja -materjale, mh andma WTB-le viimase nõudmisel selgitusi tõlgitavas tekstis kasutatava terminoloogia jms kohta kokkulepitud aja jooksul.
3.4. Kliendil on õigus nõuda kokkulepitud tõlke tegemist ning selle kättesaamist kokkulepitud ajal. Kliendil ei ole õigust nõuda tõlke tegemist kokkulepitud tähtaja jooksul, kui ta viivitab dokumentide ja tõlke tegemiseks mis tahes muu vajaliku infot WTB-le edastamisega.
3.5. Kliendil on õigus tõlge kätte saada WTB-ga kokkulepitud viisil. Kui pooled ei ole tõlke üleandmise viisilskokku leppinud, antakse tõlge üle WTB asukohas.
3.6. Kliendil on õigus esitada pretensioone tõlke kvaliteedi kohta kuni 14 kalendripäeva jooksul pärast tõlke kättesaamist, välja arvatud siis, kui pooled ei ole teisiti kokku leppinud.
3.7. Kliendil on õigus tellimus igal ajal tühistada.

WTB õigused ja kohustused

3.8. WTB-l on õigus nõuda kliendilt kokkulepitud tasu maksmist.
3.9. WTB-l on õigus saada kliendilt täiendavat infot, selgitusi ja täpsustusi tõlgitava teksti (sh terminoloogia, lühendid jms) kohta kokkulepitud ajal.
3.10. WTB kohustub tagama tõlke valmimise kliendiga kokkulepitud tähtaja jooksul. Poolte vahel kokkulepitud tähtajast kinnipidamise eelduseks on, et klient on õigeaegselt ja kokkulepitud tähtajaks esitanud WTB-le tõlke tegemiseks vajalikud materjalid ja info.
3.11. WTB kohustub klienti viivitamata teavitama Kliendi tõlke tegemist takistavatest asjaoludest, sh esitatud materjali (dokumentide) mitteloetavusest. Tõlke tegemist takistavate asjaolude kõrvaldamata jätmisel ei vastuta WTB sellest tingitud puuduste eest tõlkes.
3.12. WTB säilitab kliendi tellimusel teostatud tõlget ja tõlke teostamiseks esitatud materjale ja dokumente (s.o. algmaterjale) 2 kuud. Kui klient ei tule dokumentidele järele, on WTB-l õigus need hävitada. Pooled võivad eraldi kokku leppida erinevas säilitamise kestuses.

4. AUTORIÕIGUSED

4.1. Autoriõigus tekib WTB loodud teenuse osutamisel teosele (tõlkele). Teenuse osutamisel WTB loodud teoste (tõlke) omandiõigus ja autori varalised õigused antakse õiguste kogumina üle kliendile kogu autoriõiguse kehtivuse tähtajaks ilma territoriaalsete piiranguteta tõlke üleandmisel kliendile.
4.2. Tõlke varalised autoriõigused ei lähe kliendile enne üle, kui klient on täielikult tasunud WTB-le tõlke koostamise eest tasumisele kuuluva summa. Klient võib tõlget kasutada üksnes pärast tõlke eest tasumisele kuuluva summa täielikku tasumist, kui pooled ei ole eraldi teisiti kokku leppinud.
4.3. Klient vastutab selle eest, et teenuse tellimisega WTB-lt ja teenuse osutamisega WTB poolt ei rikuta kolmandate isikute autoriõigusi.

5. KONFIDENTSIAALSUS

5.1. Võttes arvesse, et WTB osutab kliendile teenust, tunnistavad pooled, et klient võib teenuse osutamisel WTB-le avaldada teatud konfidentsiaalset teavet kliendi enda ja tema klientide ja töötajate kohta (edaspidi konfidentsiaalne teave, milleks on muuhulgas järgmine teave: (i) info kliendi enda ja/või tema kliendi ja/või töötaja isiku, majandusliku seisundi, tehingu, raamatupidamis- ja mis tahes muude andmete ja/või protseduurireeglite kohta; (ii) info kliendi enda ja/või tema kliendi ja/või töötaja plaanide või strateegiliste otsuste kohta; (iii) mis tahes muu info kliendi enda ja/või tema kliendi ja/või töötaja tegevuse kohta, mis ei ole avalik.
5.2. WTB kohustub (i) hoidma konfidentsiaalset teavet rangelt salajas, rakendades selleks tänapäeva andmekaitse ja muid asjakohaseid meetmeid; (ii) mitte kasutama konfidentsiaalset teavet enda huvides ega laskma kolmandatel isikutel kasutada sellist teavet endi huvides; (iii) tagastama kliendile esimesel nõudmisel kõik teabekandjad (muuhulgas koopiad), mis sisaldavad konfidentsiaalset infot; (iv) tagama, et tema töötajad, esindajad, konsultandid, alltöövõtjad või muud temaga seotud isikud täidavad seda konfidentsiaalsuskohustust; (v) mitte avaldama kolmandatele isikutele infot, mis on talle teatavaks saanud seoses tõlketeenuse osutamise lepinguga või seoses kliendilt WTB-le tõlkimiseks antud töödega.
5.3. Konfidentsiaalse teabe avaldamine kolmandatele isikutele on lubatud üksnes teise poole eelneval kirjalikul nõusolekul või otseselt Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud juhtudel ja korras. Konfidentsiaalse teabe avaldamisega võrdsustatakse ka info mis tahes moel või viisil tõlgendamist, kopeerimist, paljundamist ja/või mis tahes muul moel otseselt või kaudselt levitamist ja/või avaldamist kolmandatele isikutele.
5.4. WTB kohustub kasutama kliendilt saadud infot üksnes tõlketeenuse osutamise lepingu täitmise, s.o. kliendi poolt tellitud tõlke koostamise eesmärgil. WTB on kohustatud kasutusele võtma abinõud, et vältida konfidentsiaalse teabe jõudmist selleks õigustamata isikutele. Selleks kohustub WTB säilitama turvaliselt kliendi dokumente kuni tehtud tõlke üleandmiseni kliendile. WTB on kohustatud tagama kliendi edastatud informatsiooni säilimise konfidentsiaalsena (oma andmefailides ja/või mis tahes muul moel) ka pärast seda, kui kliendiga kokkulepitud tõlketöö on tehtud ja kliendile üle antud.
5.5. WTB tagab oma vastutusalas kõikide andmekaitse seaduste ja eeskirjade täieliku täitmise. Täiendavate andmekaitse nõuete rakendamise vajaduses lepivad pooled eraldi kokku.
5.6. Punktis 5 sätestatud konfidentsiaalsuskohustus kehtib tähtajatult.

6. TASU JA MAKSMISE KORD

6.1. Klient maksab teenuse osutamise eest WTB-le tasu vastavalt tõlketeenus osutamise lepingu, WTB esitatud hinnapakkumise või WTB kehtestatud hinnakirja alusel koostatud arve alusel.
6.2. Kirjalike tõlgete mahtu arvestatakse tähemärkide arvu alusel, üheks leheküljeks loetakse Eestis A4 masinakirja lehekülge, mis sisaldab 1800 tähemärki koos kirjavahemärkide ja tühikutega, kui ei ole teisiti kokku lepitud. Kokkuleppel võib mahtu määrata ka sõnade või ridade järgi.
6.3. Tasumisele kuuluv hind määratakse teksti algmahu alusel. Lehekülje hind võib erineda ka vastavalt teksti spetsiifikale (nt raskete eriala spetsiifiliste tekstide tõlkimise hind võib olla kõrgem).
6.4. Kui klient ei teavita WTB-d tõlke eritingimustest või ei esita tõlgitavat dokumenti WTB-le hinnapäringu tegemise ajal, esitab WTB kliendile üksnes eelhinnangu tõlke maksumuse kohta, mis ei ole pakkumusena siduv.
6.5. Tõlketöö eest maksmise kuuluvad summad tasutakse pangaülekandega, välja arvatud juhul, kui pooled ei ole eraldi teisiti kokku leppinud. WTB-l on õigus nõuda ettemaksu, deposiiti või tasumist osade kaupa.
6.6. Tõlke eest tasumise maksetähtajaks loetakse arvel näidatud kuupäev. Eelnimetatu kehtib ka siis, kus klient ei tule tõlkele järele.
6.7. Tellimuse tühistamisel kliendi poolt, on klient kohustatud WTB-le tasuma tühistamise hetkeks tõlgitud lehekülgede eest.

7. VASTUTUS

7.1. Pooled täidavad oma kohustusi, mis tulenevad üldtingimustest ja tõlketeenuse osutamise lepingust nõuetekohaselt, mõistlikult, heas usus, järgides vajalikku hoolsust ning arvestades tavasid ja praktikat.
7.2. Pooled ei vastuta kohustuse täitmata jätmise eest, kui selle on põhjustanud vääramatu jõud, mida kohustust rikkunud pool ei saanud mõjutada ja mille välistamist ei saanud temalt mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt oodata.
7.3. Välja arvatud, kui seaduse imperatiivsetest normidest tuleneb teisiti:
7.3.1. on WTB vastutus kliendi ees piiratud tõlketöö eest tasumisele kuuluva summaga;
7.3.2. WTB ei vastuta kaudsete kahjude eest, mis on kliendile tekkinud (nt saamata jäänud tulu).
7.4. Kliendil on õigus WTB-le esitada pretensioon tõlke kvaliteedi kohta 14 kalendripäeva jooksul arvates tõlke kättesaamisest. Kliendil puudub õigus esitada pretensioon, kui tõlke teostamiseks esitatud algtekst oli loetamatu või raskesti loetav või mõnel muul põhjusel arusaamatu.
7.5. Kui kliendi poolt esitatud pretensioon on põhjendatud, lepivad pooled eraldi kokku tähtaja, mille jooksul WTB kõrvaldab tõlkes esinenud puudused omal kulul.
7.6. Pretensiooni esitamine või soovi teha tõlkes muudatusi, ei anna kliendile õigust viivitada tõlke eest tasumisele kuuluva summa maksmisega.
7.7. Kui pooled ei ole eraldi teisiti kokku leppinud, ei vastuta WTB (i) tõlkes esinevate stiililiste või spetsiifiliste terminite, lühendite muudatuste eest; (ii) nimede või aadresside transliteratsiooni eest mitteladina tähestikust või tähestikku; (iii) tõlketöö ühildamatuse eest kliendi tarkvaraga, kui tõlge antakse üle elektroonilisel kujul; (iv) kvaliteedi igakülgse kontrolli olemasolu eest, kui tõlketöö on tellitud kiirtööna; (v) tõlkes esinevate vigade eest, mille on tinginud vead algmaterjalis (st lähtekeelses tekstis).
7.8. Rahaliste kohustuste tasumisega viivitamise korral on klient kohustutud tasuma viivist tõlketeenuste osutamise lepingus kokkulepitud või WTB poolt esitatud arvel märgitud määras.

8. KOHALDUV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

8.1. Üldtingimustele, tõlketeenuse osutamiseks sõlmitud lepingutele, nende täitmisele ja tõlgendamisele ning lepingust tulenevat vaidluste lahendamisele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
8.2. Poolte lahkarvamused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kui pooled ei suuda tekkinud lahkarvamusi kohe lahendada, tuleb pretensioon esitada kirjalikult või muul kokkulepitud viisil.
8.3. Pretensioonis tuleb viidata asjaoludele ja dokumentidele, mille alusel pretensioon esitatakse. WTB vaatab pretensiooni läbi ja teatab otsusest kokkulepitud ajal ja viisil 7 tööpäeva jooksul pretensiooni esitamise päevast.
8.4. Kui pooled ei jõua kokkuleppele, lahendab vaidluse Tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijakaebuste komisjon või kohus.
8.5. Pooltevaheline kohtuvaidlus lahendatakse WTB asukohajärgses kohtus, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti või kui seaduse imperatiivsetest sätetest ei tulene teisiti.

9. LÕPPSÄTTED

9.1. Tõlketeenuse osutamise lepingu muutmine ja täiendamine on võimalik poolte kokkuleppel. WTB-l on õigus Üldtingimusi ühepoolselt muuta, avaldades uued Üldtingimused WTB veebilehel. Uued üldtingimused jõustuvad alates avaldamisest.
9.2. Tõlketeenuse osutamise lepingus ja/või üldtingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.
9.3. Üldtingimuste mis tahes sätte kehtetuks või tühiseks muutumine ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust.
9.4. Üldtingimuste ning WTB ja kliendi vahel sõlmitud tõlketeenuse osutamise lepingu vastuolu korral loetakse ülimuslikuks tõlketeenuse osutamise leping.
9.5. Üldtingimused on kehtestanud WTB ja kehtivad kõikidele tõlketeenuste osutamise lepingutele. Üldtingimused on tõlketeenuste osutamise lepingute lahutamatu lisa.

Kinnitatud Wiedemannis: 26.10.2016.