Kirjalik tõlge

Tehnikatõlked
Juriidilised tõlked
Euroopa Liidu tõlked
Turundus-, reklaami- ja PR-tõlked
Majandustekstide tõlked
Ühiskonnaelutekstide tõlked
Meditsiinitõlked
IT-tõlked
Veebisaitide tõlked

Tõlgime igal aastal üle 50 000 lk kirjalikke materjale paljudes keeltes. See näitab, et kliendid on otsustanud meid usaldada. Suur aitäh teile, meie kallid kliendid, me tõepoolest hindame teid selle eest!

Wiedemanni on esimene ja väheseid Eesti tõlkebüroosid, kelle kirjalik tõlketeenus on sertifitseeritud vastavalt Euroopa tõlkestandardile EN 15038: 2006. Euroopa tõlkestandard määrab kindlaks ja määratleb kvaliteetteenuse nõuded tõlketeenuse osutajate jaoks. Mida see täpsemalt tähendab? Palun lugege siit.

Wiedemanni kirjalik tõlge on alati professionaali tõlgitud ja sisuliselt toimetatud tõlge, millele lisandub projektijuhi väljastusülevaatus (erandolukordades ka erialatoimetaja ülevaatus), soovi korral ka koos piltide ja skeemidega originaalküljendus.

Tavaline tõlketempo on 5–6 standardlehekülge päevas. Oleme paindlikud ja alati valmis arendama teile sobivat kiirust. Arvestage siiski, et tõlkimine on hoopis midagi muud kui võõrkeeles trükkimine. Kiirelt tehtud töö kvaliteet võib vahel olla tavatempos valminud tööst kehvem.

Kui tellite kirjaliku tõlke, ootame teilt tööülesande täpset kirjeldust. Meie eesmärk on pakkuda teie ootustele vastavat teenust, mitte kasseerida raha tähemärkide eest, millega lõppkasutajal ei ole hiljem midagi peale hakata.

Enamiku töödest võtame vastu ja väljastame elektrooniliselt, kuid teie soovi korral kasutame ka muid kanaleid. Saame hakkama kõigi failiformaatidega.

Tööde konfidentsiaalsus on tagatud.

Meie moto: “Ilusad tõlked”.  Võtke meiega ühendust, helistades tel 6 130 660 või meilides  .

Tehnikatõlked

Tehnikatekstide tõlkimine moodustab Wiedemanni tõlkebüroo igapäevatööst kõige suurema osa. Meie tellijad on suured välismaised korporatsioonid, aga ka suuremad ja väiksemad tootjad, hulgimüüjad, riigifirmad jpt.

Suurimad kogemused on meil kodutehnika, tööstusseadmete ja -automaatika, ehituse, põllumajandustehnika, meditsiinitehnika, elektroonika, energeetika, soojavarustuse, vee ja kanalisatsiooni, ohutuse, raudteetehnika, keskkonnakaitse, küttesüsteemide, optika, autonduse, keemia, elektri jpt valdkondades.

Wiedemannis tehtud tehnikatekstide tõlked on täpsed ja usaldusväärsed ja vastavad Euroopa tõlkestandardi nõuetele.

Kas olete vahel ostnud mõne seadme ja proovinud seda eestikeelse kasutusjuhendi abil tööle panna, kuid see on luhtunud? Samas olete oma seadme kiiresti ja edukalt installinud näiteks ingliskeelse (originaalkeel) kasutusjuhendi järgi. Sellise halenaljaka olukorra on tekitanud toote valmistaja või müüja ise, kes on mingil põhjusel leppinud talle odavalt toodetud sisutühjade tähemärkidega, millega lõppkasutajal (st teie enda kliendil) ei ole suurt midagi peale hakata. Ometi on iga tarbija õigus lugeda kasutusjuhendit eestikeelsena.

Meie tehnikatekstide tõlkijad on keeleandekad insenerid või eeskujuliku tehnilise taibuga erialainimesed. See tähendab, et meil ei ole probleeme keerulistest tehnilistest tekstidest arusaamise või mõtete sõnastamisega.

Tehnikatõlgete tegemisel kasutame tõlkeprogramme Trados, Transit, Wordfast, MemoQ jt.

Sageli tellitakse meilt ka tõlgete originaalile vastavaks küljendamine (skannime pildid jne).

Wiedemanni tõlkijate ja toimetajate sügavad tehnikateadmised on teie teenistuses!

Juriidilised tõlked

Wiedemanni Tõlkebüroo on ennast tõlketurul tõestanud võimeka ja usaldusväärse õigustõlgete tegijana. Meie püsiklientide hulka kuulub tänaseks palju Eesti tipp-advokaadibüroosid ning mitmeid tähtsaid Eesti ja ELi justiits- ja politseiasutusi.

Tõlgime tekste paljudest õigusharudest – nt tsiviilõigus, haldusõigus, karistusõigus, menetlusõigus, Euroopa Liidu õigus jms – nii era- kui ka avaliku õiguse vallast.

Oleme perfektselt kursis enamiku dokumendiliikidega (lepingud, volikirjad, avaldused, tõendid, kohtulahendid jpm).

Õigustõlge on keeruline valdkond, sest sisu täpne edasiandmine nõuab tõlkijalt juriidiliste nüansside mõistmist. Ühel võõrkeelsel terminil võib olla ka mitu tõlkevastet, nõutakse trafaretset väljendust, töö peab sageli valmis olema „eilseks” jne.

Wiedemannis tõlgivad õigustekste sellele valdkonnale spetsialiseerunud juriidilise hariduse/kogemusega tõlkijad või vandetõlgid. Meie tõlked on adekvaatsed.

Pingutame püksirihma, et täita teie soovid ka tähtaegade osas. Teame ju, milline (palavikuline) tempo valitseb näiteks advokaadibüroodes.

Kui teil tekib kahtlus, et teie kuskilt mujalt firmast tellitud õigustõlge ei ole korrektne, siis oleme valmis neid kontrollima. Leiame vead ja vahelejätmised, parandame ebatäpsused. Kõik ikka selleks, et saaksite oma klientide huve paremini kaitsta!

Euroopa Liidu tõlked

Euroopa Liidu teemalised tõlked on Wiedemannis suur ja oluline töövaldkond.

Esimene selle valla mahukaim ja pikaajalisim projekt oli meil juba 2003. aastal, mil tõlkisime Phare projekti raames ja Eesti valitsuse tellimusel inglise keelest eesti keelde kehtivat ühenduse õigustikku (acquis communautaire): ELi direktiive, määrusi, otsuseid jm.

Pärast Eesti Euroopa Liitu astumist on areng jätkunud tõusvas joones. Euroopa Liidu õigusaktide ja õigusaktide eelnõude tõlkimisest paljudest keeltest on meie igapäevatöö.

2014. aasta seisuga on Wiedemannil neli otselepingut ELi asutustega.

Europrojektide raames (Phare, Twinning Light, Interreg III jt) oleme mahukaid tõlkeid teinud ka paljudele Eesti ministeeriumidele ja riigiametitele. Teemad on olnud politseikoolitustest elukestva õppeni.

Euroopa Liidu institutsioonide heaks töötavatelt tõlkidelt ja tõlkijatelt nõutakse väga kõrget ametialast pädevust. Euroopa Liidu õigusakte rakendatakse Eestis ju vahetult. Õigusaktide eelnõud on sageli väga tehnilised dokumendid, kus tõlkijad peavad olema pigem füüsikud, keemikud või insenerid kui tõlkijad, st suutma orienteeruda korraga paljudes kitsastes valdkondades.

Wiedemannis teevadki nn eurotõlkeid nn eurotõlkijad – eesti keelt põhjalikult valdavad väga hea võõrkeeleoskuse ja laialdaste teadmistega suurte kogemustega tõlkijad.

Eurotõlkeid tehakse peamiselt tõlkeprogrammides Trados, Wordfast ja Nemo.

Turundus-, reklaami- ja suhtekorraldustõlked

Turundus, reklaam ja suhtekorraldus on valdkonnad, kus tellijatel on enamasti kõrged nõudmised ja ootused, samas on tõlkimiseks enamasti jäetud liiga vähe aega ja ka eelarve on napp. Kaalul on aga üsna palju – toote või teenuse, isegi riigi maine ja edu turul või maailmas.

Turundusteemad nõuavad tõlkijalt erialateadmisi, sest sageli on need tekstid sisult hoopis tehnilised. Et tegemist on tekstidega, mis peavad hästi müüma, ei tohi tõlkija ja toimetaja olla kinni kehvas algtekstis, vaid peavad edastama mõtte nii, et tekst sobiks Eesti konteksti ja lugejale.

Eesti keelest võõrkeelde tõlkimisel on oluline tõlkida emakeelde. See on ka Wiedemanni kvaliteedisüsteemi üks alustalasid. Aja jooksul oleme aidanud tõlkida väga paljude ettevõtete, organisatsioonide ja omavalitsuste esindustrükiseid, veebisaite jms paljudesse võõrkeeltesse (sageli nt 3–5 võõrkeelde korraga).

Wiedemannil on head kogemused korraga paljudesse võõrkeeltesse tõlkimisel, sest meil on partnereid üle maailma. Senine rekord on olnud tõlkida paralleelselt 25 keelde (tegemist oli tehnilise turundustekstiga).

Meil on suured kogemused ehituse, autonduse, transpordi- ja turismiteenuste, kodanikeühiskonna arengu, toiduainetööstuse, kokanduse, rõivatööstuse, arvutiasjanduse jpm valdkondade turundustekstide tõlkimisel. Mõningaid tehtud töid vaadake siit.

Suudame hakkama saada ka kõige pingelisemate tähtaegadega – kümne tegevusaasta jooksul on meie kliendid meid selles osas hästi treeninud.

Jääme nüüd ootama teie telefonikõnet või meili, et saaksime oma meisterlikkust turundustekstide tõlkimise vallas teilegi tõestada.

Majandustekstide tõlked

Majandus – see on investeerimine, juhtimine, kindlustus, kinnisvara, pangandus, raamatupidamine ja eelarve, reklaam ja turundus, tootmine, tööstus, avalik haldus jne. Kõigis neis valdkondades on Wiedemanni Tõlkebüroo koostöös klientidega teinud edukalt hulga suuri ja väiksemaid projekte.

Usaldage meie erialateadmisi ja töökogemusi majandustekstide tõlkimise vallas ja tellige oma majandustõlked just Wiedemannist.

Ettevõtete aastaaruanded ja -raamatud, börsiülevaated, finantstoodete kirjeldused ja tingimused, erinevate äriteenuste kirjeldused ja üldtingimused, eelarved, kinnisvaraülevaated ja hindamisaktid, kvaliteedistandardid tootmises ja teeninduses, esitlused, era- ja avaliku sektori koostöö jne – meie tõlkijatel on vajalikud erialateadmised ja suured tõlkekogemused.

Saame hakkama igasuguste tähtaegadega.

Väga kitsaste teemade tõlkimisel on kliendi ja tõlkebüroo koostöö eriti oluline. Meie oleme selleks alati valmis.

Ühiskonnaelu tõlked

Wiedemannil on olnud võimalus kaasa lüüa paljudes huvitavates ja vastutusrikastes Eesti ühiskonnaelu edendavates projektides, näiteks Eesti inimarengu aruannete tõlkimine (neli viimast aastat) ning mitmed kodanikeühiskonda arendavad projektid karjääri ja täiendusõppe, mittetulundusühingute, erasektori ja avaliku sektori koostöö vallast, samuti integratsioonipoliitika ja keelekümblusprogrammide sisevaatlusi, pressiteateid laiast maailmast, kõnesid ja palju muud sarnast.

Enamasti on tegemist trükki minevate materjalidega, mis peavad olema imeliselt viimistletud.

Ühiskonnateemade tõlkimisel teeme tavaliselt tihedat koostööd kliendiga, st autorite endiga, kes juba töö käigus saavad asjadest hea ülevaate ja väljendavad oma rahulolu või parandavad mõnd kitsamat terminit.

Parimad tõlked sünnivad tõlkebüroo ja kliendi koostöös.

Meditsiinitõlked

Meditsiinitõlgete vallas on Wiedemannil aastatepikkune kogemus. Meil on piisavalt arstiharidusega tõlkijaid ja toimetajaid, kes selliste tekstidega edukat tegelevad.

Meditsiinitõlgete tegemiseks ei piisa lihtsalt sellest, et tõlkija valdab kahte keelt. Vaja on sügavaid erialaseid teadmisi (teaduskraade, täiendkoolitusi, kogemusi). Need on Wiedemanni professionaalsetel tõlkijatel ja toimetajatel olemas.

Tõlgime ja toimetame meditsiinitehnika kasutusjuhendeid ja turundustekste, haiguslugude kirjeldusi, patsiendiinfot, ravimiinfot, patente, seadusandlust, kaubamärke jne. Kõike seda inimtervishoiust loomaravimiteni.

Wiedemannis tehtud meditsiinitõlge on alati arstitaustaga tõlkija tõlgitud ja sisuliselt toimetatud tõlge, millele lisandub projektijuhi väljastusülevaatus.

Terminoloogilist ühtsust aitavad tagada tõlkeprogrammid.

IT-tõlked

Tõlgime meelsasti teie riist- ja tarkvara kasutusjuhendeid, arvutimänge, patente, turundustekste või vastavaid seadusetekste. Oleme tõlkinud ka riiklikul tasandil kehtivaid IT-standardeid ja norme.

IT tõlked on tõlkijale alati paras pähkel, sest osale terminoloogiast ei olegi eesti keeles tõlkevasteid või kui need on olemas, siis ei ole asjatundjad neist terminitest sageli midagi kuulnud, sest kasutavad võõrkeelseid. IT-meeste arvates on eestistatud arvutikeel omamoodi vägisi pingutamine: kui kogu terminoloogia panna üle eesti keelde, siis on neid inimesi suhteliselt vähe, kes ilma sõnaraamatu abita üldse tekstist aru saavad. Teisalt sõltub ju arvutikeele arengust kogu eesti keele tulevik. Keeleinimesed ei saa ka alla anda, vaid tuleb teha mõistlikke kompromisse.

Siin on äärmiselt vajalik koostöö ka tellijaga, kellel on sageli väljakujunenud eelistused mingi termini kasutamiseks. Eelnevalt tuleb luua terminibaasid ja kasutada järjekindlalt tõlkeprogramme.

Lähtume oma igapäevatöö korraldamisel Euroopa tõlketeenuse standardist EN 15038:2006 (Eesti standard EVS-EN 15038:2007. Tõlketeenus. Nõuded teenusele), täites standardis tööjõule, tööjõu juhtimisele, tõlkija ja toimetaja tööalasele kvalifikatsioonile, tehnilistele ressurssidele, kvaliteedijuhtimissüsteemile ja projektijuhtimisele esitatud põhinõudeid.

Veebisaitide tõlkimine

Kas olete mõelnud selle peale, et teie veebisait on teie

 • soovitaja
 • vastuvõtutöötaja
 • müügiesindaja
 • tehniline- ja klienditugi
 • 24 tundi päevas, 365 päeva aastas…
 • Mingil juhul ei tohi seda rolli alahinnata!

  90% ostjatest teeb uuringut ja otsustab just Internetis. Seega tuleb igal ettevõttel mõelda, kuidas teha just selline koduleht, mis oleks tema ärile kasulik.

  Wiedemanni teab: igal juhul on kasulik veebileht, mis on korralikult emakeelde tõlgitud ja arvestab sihtmaa kultuurilist eripära.

  Oleme oma klientidele 15 aasta jooksul tõlkinud palju veebilehti, enamasti korraga mitmesse võõrkeelde, kusjuures iga tõlkija tõlgib oma emakeelde. Wiedemanni ladusad ja idiomaatilised tõlked aitavad teil leida tee oma kliendini Inglismaal, Saksamaal, Soomes jm.

  Heameelega võtame toimetamiseks ka teie kodulehe jaoks loodud sihtkeelseid tekste.