Wiedemanni jaoks on hea tõlge see, mida lugedes ei teki mõtet, et tegemist on tõlkega – tekst oleks nagu koostatud originaalkeeles. 

Eristumegi teistest tõlkebüroodest oma asjatundliku tõlkijas- ja toimetajaskonna poolest ja sisulise töössesuhtumise tõttu, mida peame tõlkimise juures olulisimaks.

Sest kõik, mis on tegemata või halvasti tehtud, paistab silma. Hea tõlkija töö ongi selline, mida ei märgata.

Wiedemannis tehtud tõlge vastab originaalile, on adekvaatne ja korrektses keeles, tõlke terminoloogia ja stiil on ühtlane.

Oleme 20 tegevusaasta jooksul tähele pannud, et tõlgitud lauseid võimalik briljantselt sõnastada ka siis, kui need algteksti tegelikku sisu ei kajasta, seega peame erudeeritust kriitilise tähtsusega omaduseks. Heast keeleoskusest enamasti ei piisa, et hästi tõlkida.

Tõlkeprogrammid

Tõlkimisel kasutame peamiselt tõlkeprogramme MemoQ, Trados, Transit, Wordfast. Oleme tõlkinud ka paljudes muudes programmides.  Programmide tehnilised võimalused (sõnastikud, andmebaasid, mälud) aitavad tagada terminoogilist ühtsust, mis on eriti oluline just pikaajaliste projektide korral. 

Wiedemanni meeskonda kuulub ka põhikohaga IT-juht.


Kvaliteedisertifikaat EVS-EN ISO 17100:2015

Wiedemanni Tõlkebüroo oli esimene tõlkefirma Eestis, kelle tõlketeenused tunnistati vastavaks Euroopa tõlketeenuse kvaliteedistandardi EVS-EN ISO 17100 nõuetele. Selle standardi kohaselt ei taga kvaliteeti üksnes asjatundliku tõlkija töö, vaid tõlke vaatab alati läbi ka teine keelespetsialist. Lisaks määratleb see kõigi tõlkeprotsessis osalejate, eelkõige tõlkijate, erialatoimetajate ja keeletoimetajate pädevusnõuded.

Standardikohastes tõlkeprotsessides osalevad tõlkemeeskonna liikmed peavad olema tõestanud oma vastavust standardis esitatud pädevusnõuetele ehk vastama vähemalt ühele kolmest allpool loetletud nõudest:

• kõrgharidus tõlkimise alal (tunnustatud akadeemiline kraad);
• samaväärne haridus mõnel muul erialal ja vähemalt kaheaastane dokumenteeritud tõlkimiskogemus;
• vähemalt viieaastane dokumenteeritud tõlkimiskogemus.

Kvaliteedisertifikaat tõendab, et Wiedemanni Tõlkebürool on tõlketeenuste osutamiseks olemas vajalikul tasemel inim- ja tehniline ressurss ning et välja on töötatud kindlad protsessijuhtimise ja kvaliteedi tagamise protseduurid.

Kasutame ainult litsentseeritud tõlketarkvara ning järgime asjakohaseid infoturbe reegleid.