Teenuse tingimused

Wiedemanni Tõlkebüroo OÜ

TÕLKETEENUSE ÜLDTINGIMUSED

 

1.    ÜLDSÄTTED

1.1. Need üldtingimused (edaspidi: üldtingimused) reguleerivad poolte õigusi ja kohustusi, kui Wiedemanni Tõlkebüroo OÜ (edaspidi: WTB) osutab tõlketeenuse tellijale (edaspidi: klient) tõlketeenust.


2.   TÕLKETEENUS

2.1. WTB osutab kliendile tõlketeenust kliendi esitatud tellimuse alusel ning tõlketeenuse osutamise lepingus ja üldtingimustes kokku lepitud korras ja tingimustel.

2.2. Tõlketeenuse osutamise eesmärk on lähtekeelses tekstis sisalduva informatsiooni sihtkeelses tekstis (tõlkes) edasiandmine tõlke kasutamise eesmärgile vastava täpsuse ja täielikkusega.

2.3. Tõlketeenus sisaldab endas järgmisi teenuseid: kirjalik ja suuline tõlge, tekstide toimetamine, notariaalne tõlge, vandetõlgiteenus, tõlketööde küljendus-kujundus, multimeedia tõlkimine ja animatsioon, veebisaitide tõlkimine, keelekoolitus (edaspidi teenus).


3.   POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Kliendi õigused ja kohustused

3.1. WTB ja klient lepivad eraldi kokku tõlke eesmärgis, tähtajas ning muudes üldtingimustes sätestamata tingimustes (sh tõlke üleandmise vormis).

3.2. Klient kohustub avaldama WTB-le tõlke eesmärgi ja sihtgrupi. Kui klient tõlke eesmärki ei avalda, loevad pooled tõlke eesmärgiks tavakasutuse (informatiivne eesmärk). Kliendil on õigus kasutada tõlget üksnes meile teatatud eesmärgil. Kui klient kasutab tõlget muul kui WTB-le teatatud eesmärgil, ei vastuta WTB sellest tuleneda võiva kahju eest.

3.3. Klient kohustub esitama WTB-le tõlke tegemiseks vajalikku lisateavet ja -materjale, mh andma WTB-le tema nõudmisel ja kokkulepitud aja jooksul selgitusi tõlgitavas tekstis kasutatavate terminite jms kohta.

3.4. Kliendil on õigus nõuda kokkulepitud tõlke valmimist ja selle
kättesaamist kokkulepitud ajal. Kliendil ei ole õigust nõuda tõlke tegemist kokkulepitud tähtaja jooksul juhul, kui ta viivitab dokumentide ja tõlke jaoks mis tahes muu vajaliku info WTB-le edastamisega.

3.5. Kliendil on õigus tõlge kätte saada kokkulepitud viisil. Kui pooled ei ole tõlke üleandmise viisis kokku leppinud, antakse tõlge üle vastavalt sellele, kuidas töö WTB-sse saabus.

3.6. Kliendil on õigus esitada pretensioone tõlke kvaliteedi kohta kuni 14 kalendripäeva jooksul alates tõlke kättesaamisest (kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti).

3.7. Kliendil on õigus tellimus igal ajal tühistada.

3.8. Kui klient tühistab tellimuse pärast seda, kui ta on WTB pakkumuse kinnitanud ja WTB on tõlkeprotsessi alustanud, tuleb kliendil WTB-le täies mahus hüvitada see osa tööst, mis on tellimuse tühistamisest teatamise hetkeks juba tehtud.


WTB õigused ja kohustused

3.9. WTB-l on õigus nõuda kliendilt kokkulepitud tasu maksmist.

3.10. WTB-l on õigus saada kliendilt kokkulepitud ajal vajalikku lisateavet, selgitusi ja täpsustusi tõlgitava teksti (sh terminoloogia, lühendid jms) kohta.

3.11. WTB kohustub tagama, et tõlge valmib kliendiga kokku lepitud tähtajaks. Tähtajast kinnipidamise eelduseks on, et klient on õigeks ajaks (st kokkulepitud tähtajaks) esitanud WTB-le tõlke tegemiseks vajalikud materjalid ja info.

3.12. WTB kohustub klienti otsekohe teavitama tõlke tegemist takistavatest asjaoludest, sh esitatud materjali (dokumentide) mitteloetavusest. Kui tõlke tegemist takistavaid asjaolusid ei kõrvaldata, ei saa WTB vastutada ka seetõttu tõlkes tekkida võivate puuduste eest.

3.13. WTB säilitab kliendi tellimusel tehtud tõlget ning esitatud materjale ja dokumente (algmaterjale) 2 (kaks) kuud. Pooled võivad eraldi kokku leppida ka teistsuguse säilitusaja. Kui klient ei tule dokumentidele järele, on WTB-l õigus need hävitada.


4.   AUTORIÕIGUSED

4.1. Kui WTB loob tõlke, tekib sellele autori- ja omandiõigus. WTB loodud teose (tõlke) omandiõigus ja autori varalised õigused antakse tõlke üleandmisel õiguste kogumina üle kliendile kogu autoriõiguse kehtivuse tähtajaks ilma territoriaalsete piiranguteta.

4.2. Tõlke varalised autoriõigused ei lähe kliendile üle enne, kui klient on täielikult tasunud WTB-le tõlke eest tasumisele kuuluva summa. Klient võib tõlget kasutada üksnes pärast täielikku tasumist tõlke eest, kui pooled ei ole eraldi kokku leppinud teisiti.

4.3. Klient vastutab, eit sellega, kui ta tellib WTB-lt tõlketeenuse ja WTB teeb tõlke, ei rikuta kolmandate isikute autoriõigusi.

5.   KONFIDENTSIAALSUS

5.1. Pooled tunnistavad, et klient võib teenust tellides avaldada WTB-le teatud konfidentsiaalseid andmeid kliendi enda ning tema klientide ja töötajate kohta (edaspidi: konfidentsiaalsed andmed), milleks on muuhulgas järgmine teave: (i) info kliendi enda ja/või tema kliendi ja/või töötaja isiku, majandusliku olukorra, tehingu, raamatupidamis- ja mis tahes muude andmete ja/või protseduurireeglite kohta; (ii) info kliendi enda ja/või tema kliendi ja/või töötaja plaanide või strateegiliste otsuste kohta; (iii) mis tahes muu info kliendi enda ja/või tema kliendi ja/või töötaja tegevuse kohta, mis ei ole avalik.

5.2. WTB kohustub (i) hoidma konfidentsiaalseid andmeid rangelt salajas, rakendades selleks tänapäevaseid andmekaitse- ja muid asjakohaseid meetmeid; (ii) mitte kasutama konfidentsiaalseid andmeid enda huvides ega laskma kolmandatel isikutel kasutada konfidentsiaalseid andmeid nende huvides; (iii) tagastama kliendile esimesel nõudmisel kõik infokandjad (sh koopiad), mis sisaldavad konfidentsiaalset infot; (iv) tagama, et tema töötajad, esindajad, konsultandid, alltöövõtjad ja teised temaga seotud isikud täidavad kõnealust konfidentsiaalsuskohustust; (v) mitte avaldama kolmandatele isikutele infot, mis on talle teatavaks saanud seoses tõlketeenuse ja/või tõlketeenuse lepinguga või kliendilt WTB-le tõlkimiseks antud töödega.

5.3. Konfidentsiaalseid andmeid tohib kolmandatele isikutele avaldada üksnes teise poole eelneval kirjalikul nõusolekul või otse Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud juhtudel ja korras. Konfidentsiaalsete andmete avaldamiseks loetakse ka nende mis tahes viisil tõlgendamine, kopeerimine, paljundamine ja/või mis tahes muul moel otsene või kaudne levitamine ja/või avaldamine kolmandatele isikutele.

5.4. WTB kohustub kasutama kliendilt saadud andmeid üksnes tõlketeenuse lepingu täitmise (s.o kliendi tellitud tõlke) eesmärgil. WTB on kohustatud võtma tarvitusele abinõud, et konfidentsiaalsed andmed jõuaksid ja jääksid üksnes nende kätte, kellel on õigus neid kasutada. Selleks kohustub WTB säilitama kliendi dokumente turvaliselt, kuni tõlge on kliendile üle antud. WTB on kohustatud hoidma kliendilt saadud infot konfidentsiaalsena (oma andmefailides ja/või mis tahes muul moel) ka pärast seda, kui konkreetne tõlketöö on valmis tehtud ja kliendile üle antud.

5.5. WTB tagab oma vastutusalas andmekaitseseaduse ja asjassepuutuvate eeskirjade täieliku täitmise. Täiendavate andmekaitsenõuete rakendamise vajaduses lepivad pooled eraldi kokku.

5.6. Punktis 5 sätestatud konfidentsiaalsuskohustus kehtib tähtajatult.

6.   TASU JA MAKSMISE KORD

6.1. Klient maksab tõlketeenuse eest WTB-le tasu tõlketeenuse lepingu, WTB esitatud hinnapakkumise või WTB hinnakirja alusel koostatud arve järgi.

6.2. Tekstide mahtu arvestatakse üldjuhul algteksti sõnade arvu alusel, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti. Teenuste hinda võib arvestada ka muude, poolte vahel kokku lepitavate ühikute alusel (tunnid, read, leheküljed, tähemärgid vm).

6.3. Tasumisele kuuluv hind määratakse tõlke algmahu alusel. Tõlketöö hind võib erineda ka olenevalt tellitud keelepaari(de)st ja/või teksti spetsiifikast (nt raskete erialaspetsiifiliste tekstide tõlkimise hind võib olla kõrgem) või tingituna muudest tõlketöö iseärasustest, mida WTB peab selle tõlketöö puhul kohaldama.

6.4. Kui klient ei teavita WTB-d tõlke eritingimustest või ei esita tõlgitavat dokumenti WTB-le hinnapäringu tegemise ajal, esitab WTB kliendile üksnes eelhinnangu tõlke maksumuse kohta, mis ei ole pakkumusena siduv.

6.5. Tõlketöö eest maksmisele kuuluvad summad tasutakse pangaülekandega WTB arvelduskontole, v.a kui pooled ei lepi kokku leppinud teisiti. WTB-l on õigus nõuda ettemaksu, deposiiti või tasumist osade kaupa.

6.6. Tõlke eest tasumise tähtajaks loetakse arvel näidatud kuupäev. See kehtib ka siis, kui tõlketeenuse lepingu alusel loodud tõlget ei ole WTB-st mitteolenevatel põhjustel võimalik kliendile üle anda, samuti siis, kui klient ei tule paberkandjal või muul füüsilisel kujul üle antavatele tõlgetele järele.

6.7. Kui klient tühistab tellimuse, on ta kohustatud WTB-le tasuma tühistamise hetkeks tõlgitud lehekülgede (vm tehtud töö) eest.


7.   VASTUTUS

7.1. Pooled täidavad oma lepinguga võetud kohustusi heas usus, mõistlikult vajaliku hoolsusega, arvestades tavasid ja praktikat.

7.2. Pooled ei vastuta kohustuse täitmata jätmise eest, kui seda põhjustab vääramatu jõud või mõni muu pooltest sõltumatu asjaolu, mida kohustuse täitmata jättev pool ei saa mõjutada ja mille välistamist ei saa temalt mõistlikkuse põhimõtte järgi oodata.

7.3. Kliendil on õigus esitada WTB-le pretensioon tõlke kvaliteedi kohta 14 kalendripäeva jooksul alates tõlke kättesaamisest. Kliendil ei ole õigust esitada pretensioone, kui tõlkimiseks antud algtekst on olnud loetamatu või raskesti loetav või mõnel muul põhjusel arusaamatu.

7.4. Kui kliendi esitatud pretensioon on põhjendatud, lepivad pooled eraldi kokku tähtaja, mille jooksul WTB kõrvaldab tõlkes esinenud puudused omal kulul.

7.5. Pretensiooni esitamine või soov teha tõlkes muudatusi ei anna kliendile õigust viivitada tõlke eest tasumisele kuuluva summa maksmisega.

7.6. Kui pooled ei ole eraldi kokku leppinud teisiti, ei vastuta WTB (i) tõlkes esinevate stiililiste või spetsiifiliste terminite, lühendite muudatuste eest; (ii) nimede või aadresside transliteratsiooni õigsuse eest mitteladina tähestikust või tähestikku; (iii) tõlketöö ühildamatuse eest kliendi tarkvaraga, kui tõlge antakse üle elektroonilisel kujul; (iv) igakülgse kvaliteedikontrolli sooritamise eest, kui tõlketöö on tellitud kiirtööna; (v) tõlkes esinevate vigade eest, mille on tinginud vead algmaterjalis (s.o lähtekeelses tekstis).

7.7. Kui klient viivitab tõlketeenuse eest tasumisega, on ta kohustatud tasuma viivist tõlketeenuse lepingus kokkulepitud või WTB esitatud arvel märgitud määras.

 

8.   KOHALDUV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

8.1. Üldtingimustele, tõlketeenuse lepingutele, nende täitmisele ja tõlgendamisele ning lepingust tulenevate vaidluste lahendamisele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

8.2. Poolte vahel tekkinud lahkarvamused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kui pooled ei suuda tekkinud lahkarvamusi sel viisil lahendada, tuleb pretensioon esitada kirjalikult või muul kokkulepitud viisil.

8.3. Pretensioonis tuleb viidata asjaoludele ja dokumentidele, mille alusel pretensioon esitatakse. WTB vaatab pretensiooni läbi ja teatab otsusest kokkulepitud viisil 7 tööpäeva jooksul alates pretensiooni esitamise päevast.

8.4. Kui pooled ei jõua kokkuleppele, lahendab vaidluse Tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijakaebuste komisjon või kohus.

8.5. Poolte kohtuvaidlus lahendatakse WTB asukohajärgses kohtus, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti või kui seaduse imperatiivsetest sätetest ei tulene teisiti.


9.   LÕPPSÄTTED

9.1. Tõlketeenuse lepingu võib muuta ja täiendada poolte kokkuleppel. WTB-l on õigus üldtingimusi omal äranägemisel muuta, avaldades uued üldtingimused WTB veebilehel. Uued üldtingimused jõustuvad nende avaldamise hetkest.

9.2. Tõlketeenuse lepingus ja/või üldtingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.

9.3. Üldtingimuste mis tahes sätte kehtetuks või tühiseks muutumine ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust.

9.4. Kui üldtingimuste ning WTB ja kliendi vahel sõlmitud tõlketeenuse lepingu vahel tekib vastuolu, loetakse ülimuslikuks tõlketeenuse leping.

9.5. Üldtingimused on kehtestanud WTB ja need kehtivad kõikidele tõlketeenuse lepingutele. Üldtingimused on tõlketeenuse lepingute lahutamatu lisa.